Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Definities

1.1 Six Fingers B.V.: bedrijf voor het adviseren en ondersteunen van organisaties bij het verkrijgen van een onderscheidende marktpositie en/of werkwijze alsmede het ontwikkelen en exploiteren van marketingconcepten. Six Fingers B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 52285642.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon die met Six Fingers B.V. een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten voor dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons. Behalve deze, diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Product: de creatie en implementatie van een marketingconcept.

Toepasbaarheid

2.1 Geen andere dan deze voorwaarden zijn van toepassing op het verkeer tussen Six Fingers B.V. en opdrachtgever, tenzij het gaat om wettelijke bepalingen die deze voorwaarden te boven gaan. Six Fingers B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze leveringsvoorwaarden te wijzigen en aan te passen.

Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Six Fingers B.V. zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Six Fingers B.V. zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om deze, zonder toestemming van Six Fingers B.V., ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3 Six Fingers B.V. is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn, of indien geen termijn is gesteld maximaal 21 dagen, wordt bevestigd.

Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door Six Fingers.

4.2 Van de voorwaarden in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij Six Fingers B.V., echter uitsluitend na schriftelijke toestemming van Six Fingers B.V..

Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Six Fingers B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Six Fingers B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Six Fingers B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Six Fingers B.V. zijn verstrekt, heeft Six Fingers B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, zoals wachtdagen, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle werknemers van de opdrachtgever, waarvan Six Fingers B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de opdracht kunnen meewerken. Onder werknemers worden niet alleen verstaan werknemers met een vaste aanstelling, maar ook werknemers met een tijdelijke aanstelling, werknemers werkzaam via arbeidsbureaus en uitzendbureaus alsook consultants die door de opdrachtgever zijn ingehuurd.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde werknemers niet tijdig voor Six Fingers B.V. beschikbaar zijn, heeft Six Fingers B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, zoals wachtdagen, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Six Fingers B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en financiële consequenties op de hoogte stellen.

5.5 Six Fingers B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever of zijn werknemers.

5.6 De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor het nemen van alle zakelijke beslissingen. Six Fingers B.V. kan hier nooit voor aansprakelijk gesteld worden. Six Fingers B.V is ook niet aansprakelijk voor andere door de opdrachtgever geleden schade, behalve als sprake is van aantoonbare opzet. Evenmin is Six Fingers B.V. aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-ondergeschikten die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn geweest. Ingeval dat Six Fingers B.V. aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt voor een maximum van Euro 10.000,-. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in dit kader, moeten binnen één jaar na het ontdekken van de schade worden ingediend.

5.7 Bij overmacht is Six Fingers B.V. niet in verzuim. Bij een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van verplichtingen is Six Fingers B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als er sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van verplichtingen is Six Fingers B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Levering en levertijd

6.1 Met de opdracht wordt gestart op de in de overeenkomst gestelde datum indien de ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging, de aanbetaling van 75% van het overeengekomen factuurbedrag en aanlevering van benodigd materiaal is ontvangen.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Copyright

7.1 Het eigendom van door Six Fingers B.V. voorafgaand aan een overeenkomst verstrekte ideeën en marketingconcepten blijft volledig van Six Fingers B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Six Fingers B.V. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Six Fingers B.V. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.2 Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de resultaten van de samenwerking kunnen worden uitgeoefend berusten bij de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

7.3 Om zeker te stellen dat de opdrachtgever de (intellectuele eigendoms-) rechten verkrijgt op innovaties die geïnspireerd/gebaseerd zijn op consumenten- en contacten zal Six Fingers B.V. in haar overeenkomsten met consumenten en klanten die aan onderzoek of co-creatie hebben deelgenomen, de volgende bepaling opnemen: “De door u verschafte informatie wordt gebruikt als inspiratie voor onze opdrachtgever om de doelgroep beter te leren kennen. Indien het contact tussen u en de opdrachtgever/fabrikant leidt tot (bijvoorbeeld) nieuwe producten, vormgeving of andere innovaties, komen alle rechten op dergelijke innovaties aan de opdrachtgever toe.”

7.4 Six Fingers B.V. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

8.1 Six Fingers B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal vrij is van copyright van derden.

8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Six Fingers B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot een maximum van het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Six Fingers B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Prijzen

9.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

9.2 Iedere opdracht wordt door Six Fingers B.V. vooraf begroot, op basis van onderstaande uurtarieven. De begroting wordt aan de opdrachtgever voorgelegd ter goedkeuring. Tijdens de werkzaamheden kunnen zich eventuele extra werkzaamheden voordoen. Ook die worden begroot en besproken met de opdrachtgever.

9.3 Extra wensen van de opdrachtgever die niet zijn vastgelegd in de overeenkomst en resulteren in extra werk, moeten naar evenredigheid en conform overeengekomen uurtarieven worden gehonoreerd.

Betaling

10.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Six Fingers B.V. en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Six Fingers B.V. volgens afspraak te honoreren.

10.2 Bij opdrachten boven de € 1000,- dient de opdrachtgever 75% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Six Fingers B.V. stuurt hiertoe een factuur welke binnen 21 dagen dient te worden voldaan.

10.3 Na afronding van de opdracht zal Six Fingers B.V. een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling, indien deze van toepassing is. De opdrachtgever dient binnen 21 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen.

10.4 Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Six Fingers B.V. met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor de rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

10.5 Als de opdrachtgever besluit om de samenwerking tussentijds te beëindigen dan kan dat alleen door schriftelijke bevestiging. Six Fingers B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van het honorarium voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, de tot op dat moment gemaakte Out of Pocketkosten alsmede 50% van de resterende projectbegroting i.v.m. voor de opdrachtgever gereserveerde tijd. Vanzelfsprekend ontvangt de opdrachtgever na beëindiging van de samenwerking de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk.

Ontbinding en opschorting

11.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de wet of deze voorwaarden, danwel haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft Six Fingers B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden door dit in een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever kenbaar te maken, danwel de verplichtingen van Six Fingers B.V. uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Six Fingers B.V. op volledige schadevergoeding.

11.2 Six Fingers B.V. heeft de bevoegdheid om de nakoming van verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid geldt in de volgende gevallen: als de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, als de opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf, in staat van kennelijk onvermogen bevindt, als de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient of beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd. Door beide partijen, als de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en aan te nemen is dat deze langer zal duren dan 30 dagen.

Daag ons uit.
Stel een vraag.